ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ : 210-3820412   

Θεοί εν μέσω ημών-Θάνατος Ευεργέτη

Θεοί εν μέσω ημών-Θάνατος Ευεργέτη

Θεοί εν μέσω ημών-Θάνατος Ευεργέτη

12,72€
ποσότητα :
Το ότι υπάρχει Ιεραρχία πνευματικών ηγητόρων εν τω κόσμω, διαπιστούται παρ’ όλων των θρησκειών της υφηλίου. Η Χριστιανική αναφέρει ως τοιούτους τον “Χριστόν και τους Αγίους”, ενώ αι Ινδικαί Γραφαί τους επονομάζουν: Ηγέτας της Ευσπλαγχνίας, και: Κυρίους της Σοφίας. Ο Βουδδισμός αποκαλεί αυτούς: Βούδδας του Οικτιρμού, η Μποδδισάτβα, άλλοι δε δίδουσιν αυτοίς άλλας χαρακτηριστικάς ονομασίας.