ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ : 210-3820412   

Η συναρπαστική δύναμη της σκέψεως

Η συναρπαστική δύναμη της σκέψεως

Η συναρπαστική δύναμη της σκέψεως

10,60€
ποσότητα :
Η μοντέρνα ψυχολογία διαιρείται σε δυο μεγάλους κλάδους: Ένας εξ αυτών είναι η μεταφυσική ψυχολογία η οποία υποστηρίζει την ύπαρξι μιας αρχής υπερφυσικής και ελευθέρας, ήτις διευθύνει την ηθικήν και πνευματικήν ζωήν του ανθρώπου. Ο άλλος αφήνει άνευ εξετάσεως την μεταφυσικήν πλευράν και ασχολείται μόνον με την σκέψιν του ανθρώπου, ως αρχήν της ζωής και των λειτουργιών του εγκεφάλου. Πλέον εμπεριστατωμένη έρευνα των διαφόρων εμφανίσεων της ψυχολογίας αποκαλύπτει απειρίαν υποδιαιρέσεων αι οποίαι αποστολήν έχουν την ερμηνείαν των ψυχολογικών εκδηλώσεων των ανθρωπίνων ομάδων εν τη κοινωνική των διαρθρώσει και του ανθρώπου ως ατόμου. Η μοντέρνα ψυχολογία παρέχει στοιχεία προς λύσιν εις τα πλέον διάφορα πεδία της πρακτικής εφαρμογής. Στη Βιομηχανία δια της ψυχοτεχνικής, στη σχολή με τα τεστ, στην προπαγάνδα, στας ανθρωπίνους σχέσεις κλπ. Όλα αυτά συμβαίνουν στο εσωτερικό του ιδίου του ανθρώπου, στον εγκέφαλο που είναι αυτή η ψυχή. Αι σπουδαί επί του εγκεφάλου και των εγκεφαλικών λειτουργιών απέχουν από κάθε μεταφυσικό που υπάρχει στον άνθρωπο, παραλλήλως όμως, ανοίγουν μεγαλύτερους ορίζοντας εις την εξέτασιν του θέματος και συγχρόνως μας απομακρύνουν από την κλασικήν ψυχολογίαν με την οποίαν ενδιατρίβουν περισσότερον οι φιλόσοφοι ψυχολόγοι και οι ασχολούμενοι με την θρησκείαν. Η παραψυχολογία προσφέρει νέα στάδια ερεύνης δια την γνώσιν της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Η έρευνα της ερμηνείας των παραψυχολογικών εκδηλώσεων θα είναι το θέμα της παρούσης μελέτης μας, και πιστεύομεν ότι ο αναγνώστης θα εκτιμήση την σπουδαιότητα της γνώσεως του ανθρώπου επί του σοβαρωτάτου αυτού θέματος της νέας επιστήμης.